V Festiwal Twórczo Zakręconych
w Krasnymstawie

KRASNYSTAW 2018

Program
Festiwalu 2018

logo festiwal sh

baner data

REGULAMIN V FESTIWALU TWÓRCZO ZAKRĘCONYCH
KRASNYSTAW 29 CZERWCA – 1 LIPCA 2018 r.

Festiwal Twórczo Zakręconych to impreza hobbystyczna mająca na celu promocję rękodzieła oraz osób zajmujących się tworzeniem wyrobów artystycznych i sztuki użytkowej. Festiwal odbywa się w dniach 29 czerwca – 1 lipca w Krasnymstawie.

Festiwal odbędzie się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krasnymstawie, przy ul. PCK 2 (Centrum miasta Krasnystaw).

ORGANIZATOR FESTIWALU
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”

PARTNERZY ORGANIZACYJNI I OPERATORZY DZIAŁAŃ:
- AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO SP. ZO.O.
- URZĄD MIASTA KRASNYSTAW
- STAROSTWO POWIATOWE W KRASNYMSTAWIE
- KRASNOSTAWSKI DOM KULTURY
- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W KRASNYMSTAWIE

POSTANOWIENIA REGULAMINU:

 1. Każdy z uczestników sam pokrywa koszty dojazdu, wpisowego (15,00 zł), wyżywienia, noclegów i udziału w wybranych warsztatach oraz imprezach towarzyszących.
 2. Organizator pokrywa koszty: wynajmu miejsca do realizacji festiwalu, organizacji wystaw, organizacji seminarium inaugurującego festiwal, obsługi organizacyjnej oraz promocji festiwalu.
 3. Każdy uczestnik warsztatów może wziąć udział w imprezach towarzyszących, które odbędą się w ramach Festiwalu, jednak ze względów organizacyjnych organizator zastrzega sobie limitowanie miejsc. Imprezy towarzyszące są odpłatne lub bezpłatne (informacja w formularzu zgłoszeniowym).
 4. Zgłoszenia na warsztaty i imprezy towarzyszące (informacja na stronie www.tworczozakreceni.eu) należy dokonywać do dnia 25 czerwca 2018 r. poprzez przesyłanie na adres: arl@arl.lublin.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie Festiwalu. Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Po otrzymaniu od ARL sp. z o.o. potwierdzenia o przyjęciu zgłoszenia należy zastosować się do podanych w mailu zwrotnym wskazówek oraz dokonać stosownych opłat w terminie od 12 czerwca do 25 czerwca. Nie należy uiszczać opłat przed ww. terminem z uwagi na trwający proces rekrutacji.
 6. Zapisanie się na warsztaty i/lub imprezy towarzyszące, nie uiszczając za nie opłaty do dnia 25 czerwca 2018 roku nie gwarantuje miejsca w grupie i udziału w warsztatach i/lub imprezach towarzyszących.
 7. Opłata za zajęcia jest uzależniona od rodzaju warsztatu i zastosowanych w nim materiałów. Informacja o wysokości opłat znajduję się na stronie Festiwalu w zakładce „Oferta warsztatów”. Z założenia cena obejmuje koszt instruktarzu, materiały oraz narzędzia niezbędne do realizacji warsztatu. W niektórych przypadkach uczestnik powinien zabezpieczyć we własnym zakresie narzędzia i/lub materiały, które są wymienione pod daną techniką ww. wspomnianej zakładce.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania warsztatów, jeśli nie zbierze się grupa minimalna uczestników danego warsztatu, która umożliwiłaby rozpoczęcie zajęć.
 9. Jeżeli dany warsztat z przyczyn wymienionych powyżej się nie odbędzie, Uczestnik w ramach wniesionej opłaty, może wybrać inny warsztat, lub wnieść o zwrot wpłaconych pieniędzy.
 10. Osoby, które po uregulowaniu opłat zrezygnują z udziału w Festiwalu z przyczyn niezależnych od organizatora, nie mogą się ubiegać o ich zwrot.
 11. Rezerwacja miejsc i posiłków w innych obiektach niż SOSW w Krasnymstawie oraz związane z tym opłaty leżą po stronie uczestnika warsztatu.
 12. Każda praca wykonana na zajęciach przechodzi na własność uczestnika.
 13. Osoby prowadzące warsztaty w ramach Festiwalu zobowiązane są do wystawienia faktury/rachunku (jeśli rozliczenie nastąpi na jej/jego podstawie) po zakończeniu Festiwalu. Pozostali prowadzący nie posiadający działalności gospodarczej z którymi podpisane zostaną umowy o dzieło lub umowy zlecenie, zobowiązani są do wypełnienia formularza osobowego oraz oświadczenia do umowy oraz przesłanie ww. dokumentów na adres Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Krasnymstawie (ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw) co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia Festiwalu. W/w dokumenty można pobrać ze strony www.tworczozakreceni.eu.
 14. W ramach Festiwalu istnieje możliwość wystawienia na sprzedaż gotowych produktów rękodzielniczych przez firmy/producentów/prywatnych twórców lub stoiska mieszanego tj. gotowy produkt rękodzielniczy i półprodukty. Należy uprzednio zgłosić takie zapotrzebowanie poprzez uzupełnienie odpowiedniej rubryki w formularzu zgłoszeniowym wraz z podaniem oczekiwanej powierzchni, jaką winien udostępnić organizator. Wystawiane na sprzedaż produkty muszą być związane z ideą festiwalu (tj. z rękodziełem lub lokalnym produktem). Nie dopuszcza się wystawiania i sprzedaży produktów takich jak np. zabawki plastikowe, różnego rodzaju gadżety, biżuteria produkowana hurtowo itp. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność za prowadzoną sprzedaż zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 15. V Festiwal Twórczo Zakręconych zostanie dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
 16. Osoby uczestniczące w Festiwalu biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki uczestników lub kontuzje.
 17. Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zapisów niniejszego regulaminu. Zapisy będą prowadzone również w dniach realizacji warsztatów. Będzie to jednak uwarunkowane ilością wolnych miejsc.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji do bieżącego regulaminu oraz załączników.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie na bieżąco strony internetowej www.tworczozakreceni.eu

Pobierz regulamin (PDF)

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Zapraszamy do odwiedzenia naszego fanpage na Facebook oraz przyłączenia się go grupy Festiwalu Twórczo Zakręconych.

Fanpage FacebookGrupa Facebook